Akcjonariat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 stycznia 2023 r.

Zarząd Weird Fish S.A. z siedzibą w Warszawie (00-964) przy ul. Stawki 2, KRS 0000817748 (“Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (“ZWZ”), które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r., o godz. 1000, w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad ZWZ;

2. wybór Przewodniczącego ZWZ;

3. sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. przyjęcie porządku obrad ZWZ;

5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. (“Rok Obrotowy 2021”);

6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za Rok Obrotowy 2021;

7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za Rok Obrotowy 2021;

8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w Roku Obrotowym 2021 oraz z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w Roku Obrotowym 2021;

9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w Roku Obrotowym 2021;

10. podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;

11. zamknięcie obrad ZWZ.

Zgodnie z treścią art. 406 § 1 KSH, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Ogłoszenie dotyczące dematerializacji akcji.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – nr 1

Zarząd Spółki WEIRD FISH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (dalej “Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki, w Warszawie, ul. Stawki 2, w terminie do 31.12.2020 r. w dniach roboczych (poniedziałek – piątek), w godzinach 9.00-15.00.